तांडेसामू चालो, कवी: सुरेश मंगुजी राठोड़

●●● *!!तांडेसामू चालो!!* ●●●
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

चालो, चालो, चालो !
तम तांडेसामू चालो !!
तांडेर ऊध्दार करेरो !!!
बिड़ो खांदेपर लेलो……!!धृ!!

जलम हुवो तांडेम आपणो,
तांडो किदो प्रतिपाळ !
ऊंच ऊंच भरारी लेयेन,
पंखेम दिनो बळ !!
तांडेर पुन्याईती खारेचा,
तांडेन मत भुलो……….!!१!!
चालो चालो चालो……..

शाळा सिकायो, आंग धकायो,
तांडेरी पुन्याई !
वेळा वक्तेन साई हुवोच,
सगासेणी काम आयी !
ओ तांडेरी नाळ जोड़ेन,
हातेम हात लेलो…………!!२!!
चालो चालो चालो…………..

आज तांडेरी हालत भारी,
खराब वेरी छ !
दारू,मटका,जुवा,पायी,
पिढ़ी वाया जारी छ !!
अंधश्रध्दा अनं हुंडारी प्रथा,
बंद करेन चालो…………!!३!!
चालो चालो चालो………

तांडेम विज,पाणी छेनी,
रोड़ेर घणे हालं !
दवाखानेरो पत्तो छेनी,
शाळेम से गोलमालं !!
रोजगार तांडेम मळेनी,
तांडो वेगो ठालो…………!!४!!
चालो चालो चालो………….

विट पाड़ेन,साटा काटेन,
तांडो छोड़न जारे !
बुड़ा-बुड़ी,बाल-बच्यार हाल,
वेला कसालाती खारे !!
बाल कामगारेरो भविष्य,
बचायेन चालो……………!!५!!
चालो चालो चालो………….

*तांडेसामू चालो* इ छ,
*अभियान* निराळो !
*एकनाथ पवार* केरो छ,
तांडो सधारेवाळो !!
तांडेरो उध्दार वेजाय,
सेवेन भळन चालो…………!!६!!
चालो चालो चालो………..

देशेम लोकशाही, समता,
ममतारो कारभारं !
मारे तांडेन मळो कोनी ओरो,
खरो हक्कं अधिकारं !!
केरो *कवी सुरेश* तांडेरो,
उत्थान करेन चालो……….!!७!!
चालो,चालो,चालो………..

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
*!!कवी!!*
*सुरेश मंगुजी राठोड़*
काटोल-नागपूर
*मुळ गाम-सिंगद,ता.दिग्रस,जि.यवतमाळ.*
7350739565
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

 

प्रमुख प्रतिनिधी: रविराज एस. पवार 8976305533

Tag: Banjara Kavita , Banjara latest News update

Leave a Reply