Author: Govind Rathod

Part -12- ANCIENT HISTORY OF GOR BANJARAS

Rajasthani Dhundh Song हरि हरि हरियो …ले ज्यू ज्यू चम्पा लहरि यो.. हरि… एडियो रा ऐडा खेडा कमली गाय कमली गाय… बाहर भोजन चरता जाय… चरता चरता मांगे
Read More

Part -17- ANCIENT HISTORY OF GOR BANJARAS

Ritugeet (Song of the Seasons) “वादळन पाणीं ये, पाणीं आयो आंदाधुंद बाई….. नदी नरमदा ये, नदी आई भरपूर बाई नदीयारो पाणी. ये, गोडीयान आवरोछ बाई नदी नरमदा ये….
Read More