Category: banjara culture

“बंजारा समाज सिंधू धाटीचे वारसदार”- Banjara Culture

“बंजारा समाज सिंधू धाटीचे वारसदार” ” पंच पंचायत राजा भोगेरे सभा । पचारे लाख न पचारे सव्वा लाख।। सगा से आनंद भाई से कसव । कसव कसव आनंद
Read More

सगायीर कसळत.

*सगायीर कसळात* रामराम. पंछ पंछायत राजाभोजेर सभा. पचारे लाख आनपचारे सवा लाक रं नायेक. सगायी परकन कीद, दोयी भात वूपर कांटा परमळ मारे मायी बेटो दूदाळो र नायेक,
Read More

“अत्याचार सहन करण्या पेक्षा मेलेले बरे”

अत्याचार सहन करण्या पेक्षा मेलेले बरे!! समाज एकसंघ करावयाचे असेल तर सर्व संघटनेच्या लोकांनी सयुक्तिक पणे आपले विचार विनिमय करून उद्धेश सफल करने योग्य होईल आपआपसातील वैचारिक मतभेद
Read More

पेनार पेनेबाज नाम

*पेनार पेनेबाज नाम* – गना नायेक – गना नायेक टांढो नामा नायेक – नामा नायेक टांढो भीमा नायेक – भीमा नायेक टांढो नूरा नायेक – नूरा नायेक टांढो
Read More

जात पंचायत अन टांढो पंचायत येम केवळ नामेर फरक छ क दोयी वेगवेगळी छ?

जात पंचायत अन टांढो पंचायत येम केवळ नामेर फरक छ क दोयी वेगवेगळी छ? १ ) जात पंचायतेर पद मालम छेयीं. १ ) टांढो पंछायतेर पाच पद आन
Read More

पेनार पेनेबाज नाम__ मारतीया रामचंधीया भूकीया

*पेनार पेनेबाज नाम* – गना नायेक – गना नायेक टांढो नामा नायेक – नामा नायेक टांढो भीमा नायेक – भीमा नायेक टांढो नूरा नायेक – नूरा नायेक टांढो
Read More

गोरमाटी तीजेर गीत -Banjara Teej Songs

मारो हारो जवारा ये घवूंला डोडरीया मारो हारो जवारा ये घवूंला डोडरीया तोनं कूण पेरायो तीज घवूंला डोडरीया तोनं कूण पेरायो तीज घूवंला डोडरीया तोनं दादा पेरायो तीज
Read More

तिज बोयेर गिद – Banjara Teej Songs

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾   🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 मारो हारो जवारो ये घऊँला डेडरीया मारो हारो जवारो ये घऊँला  डेडरीया तारो कुण बोया यो तिज घऊँमा डेडरीया तारो कुण बोया यो तिज घऊँला
Read More

गोरमाटीम पांच नवण – काई छ “याडी बाप येच आपण गुरू छ”

“याडी बाप येच जीवणेर खरे गुरू छ” पेलो नवण:– मारे याडी बापेन,सोतार दुख भूलन जे मन सुख दिने,सोतारो सपनो छोडन मारे सपनेरो विचार करन सारी जीवण मारे सारू
Read More