Category: History

गोर माटीर घटी पीसेर वेळा  ( घटीन महत्व)

=====घटी======== गोरमाटीर टांढेमा घटी पेनाती करोढो वरसेती रेतीती आन छ.घटी येळा क बेयेळा पीसेनी.हारेकेर घर घटी रेतीती.घटीपीसेर येळा क तो कूकढो बाघं देयेक येळा.रामपोर चालू वेयेर आघांढी घटी
Read More

पद्मश्री रामसिंग भानावतजी- Ramsingh Bhanwatji Jivan Parichay E-Book

पद्मश्री रामसिंग भानावतजी का जन्म दिनांक १५ अगस्त १९०६, को फुलउमरी तालुका मानोरा, जि. वाशिम (महाराष्ट्र) में हुआ. वे एक सच्चे समाज सेवक थे. भारत समाज सेवक (
Read More

पद्मश्री रामसिंग भानावतजी का संक्षिप्त इतिहास

पद्मश्री रामसिंग भानावतजी का जन्म दिनांक १५ अगस्त १९०६, को फुलउमरी तालुका मानोरा, जि. वाशिम (महाराष्ट्र) में हुआ. वे एक सच्चे समाज सेवक थे. भारत समाज सेवक (
Read More

गोर संस्कृती माइर ‘देवकवाद’- टोटम  (कुल चिन्ह/प्रतिक इ गोरूर एक ऐतिहासिक आदिम औळख

​”वाते मुंगा मोलारी”          My swan song गोर संस्कृती माइर ‘देवकवाद’- टोटम( कूल चिन्ह प्रतिक)इ गोरुर एक ऐतिहासिक आदिम ओळख ” आदिवासी समाजेम कूळेर उत्पत्ती
Read More

“गोर बंजारा समाजेरो सैंधव कालीन तेजस्वी इतिहास”

“वाते मुंगा मोलारी”           My swan song गोर बंजारा समाजेरो सैंधव कालीन तेजस्वी इतिहास प्र.रा.देशमुख जेष्ठ इतिहासकरेर शब्देमं जे समाजेनं आपणे इतिहासेर जाणीव रेयेनी
Read More