Category: Kavi

“गोरमाटी (गुढी) पाडवा संस्कृती”

“गोरमाटी” गोरमाटी नवो दाड आन जूनो दाड वसो कायीं मानतो रेयेनी आन गोरमाटी यी *पेना* येनं परमाण मानं छं , आपणेम दी सनतेवारेर घणो मतव छं *दवाळी* आन
Read More

“बंजारा समाजेर पोरीया तारा”

बंजारा समाजेर “पोरीया तारा” गोरमाटी समाजेम जलमो हीरा धरमंणी याडी भिमा नायकेरो छोरा ……||धृ|| गोरमाटीसारु वु तो किदो कोनी विया नाम छ वोरो कोरे-गोरेरो सेवाभाया गोर समाजेप वोर
Read More

येक पीसारो जींबर सूत मोलायो र – Holir Lengi Geet (Banajra Holi)

*येक पीसारो जींबर सूत मोलायो र.* येक पीसारो जींबर सूत मोलायो र, || सूत मोलायोर जींबर जाळ गूतायो र, || जाळ गूतायो र जींबर चालो सीकारेन र ||
Read More