Latest

“मा.वसंतराव नाईक अन कर्मयोगी सेवाभाया”

​मा वसंतराव नाईक साहेब आन कर्मयोगी संत सेवाभाया.  आपण कायीं वेते यी वात तमेन हामेन मालम छं, पणन आपणो भाग्य आतरा आछो वेतो की मा. वसंतराव नाईक सायेब
Read More

“गोरमाटी समाजेर युवा पिढी कूणसी साळ्यार ताकत बणे पेक्षा समाजेर ताकत बणो”

​गोरमाटी समाजेर युवा पिढी कूणसी साळ्यार ताकत बणे पेक्षा समाजेर ताकत बणो” आपणे समाजेम वाघ कमी पण छ साळ्या जास्त हेगे.सामाजिक परिस्थिति देके तो आज ध्यानेम लेयेर ग़रज़
Read More

“भूगर्भ शासज्ञ एडवर्ड स्वेस येर संकल्पना माइरो ‘गोडवाना लाँड'(पंच महाद्विप) अन् गोर साहित्येमायीरो ‘पंचमळ देश’ ये ये एकच कळीर नाम छ’

“वाते मुंगा मोलारी”                      भीमणीपुत्र  “भुगर्भशासज्ञ एडवर्ड स्वेस येर संकल्पना माइरो ‘ गोंडवाना लॅन्ड’ (पंच महाद्विप) अन गोर लोकसाहित्ये
Read More

गोर लोकसाहित्ये माइरो ‘पंचमळ देस’ ये एकज कळीर नाम

​”वाते मुंगा मोलारी”                      भीमणीपुत्र  “भुगर्भशासज्ञ एडवर्ड स्वेस येर संकल्पना माइरो ‘ गोंडवाना लॅन्ड’ (पंच महाद्विप) अन गोर लोकसाहित्ये
Read More

गोरमाटी बायीर सणगार,आटीरो पोतडीया अन् पीवसीरो महत्व”

आटीरो पोतढीया आन पीवशी जूने जमानेमा,पेना बायीमणकीया,बायीमाणस,डोकरी,बूडडोकरी येदूंर कन आटीन पोतढीया आन कढेन पीवशी( चंची) खसोढन रेतीती.यी वात साधा छेछा म को,येपरतीछ बेंक सीसटम दणीयाम आयीछ.यीटली ये देसेमा
Read More